Skip to Main Content

אפיון ופיתוח מערכת Wafer verification

אפיון ופיתוח מערכת verification המספקת מערכות לסריקה וזיהוי תקלות בייצור Wafers לתעשיית הסמיקונדקטור.
המערכת מציגה תקלות שהתגלו בסריקה וסיווגם מחדש ,
תוך שימוש באלגוריתמי סיווג אוטומטיים

Font Resize
Contrast